Considerations To Know About ภาวะเศรษฐกิจไทย

มูลค่าการส่งออกสินค้าไม่รวมทองคำที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วลดลงจากเดือนก่อน โดยเฉพาะการส่งออกรถยนต์นั่งและรถกระบะไปออสเตรเลีย และสินค้าเกษตรแปรรูปตามการส่งออกน้ำมันพืชไปอินเดีย ซึ่งเร่งไปแล้วในเดือนก่อน อย่างไรก็ดี การส่งออกบางหมวดปรับเพิ่มขึ้น อาทิ เหล็กไปสิงคโปร์ จากปัจจัยชั่วคราวเพื่อใช้ในโครงการก่อสร้าง และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จากการส่งออกฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ไปสหรัฐฯ และฮ่องกง

ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับธุรกรรมการใช้จ่ายและฐานะการคลังของภาครัฐ

ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บทวิเคราะห์ด้านตลาดการเงินและอัตราแลกเปลี่ยนรายสัปดาห์

) ทำเนียบผู้บริหาร คณะกรรมการ ผู้ว่าการอดีตถึงปัจจุบัน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ภาวะเศรษฐกิจไทย ธปท.

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ใช้เครื่องมือคำนวณต่าง ๆ เพื่อทำให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายขึ้นอีกนิด

การวิเคราะห์ผลกระทบรวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและกฎเกณฑ์ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่ไม่เป็นธรรม ไม่สร้างภาระทั้งต่อภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชนเกินความจำเป็น ขณะที่ยังสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินการได้ตามภารกิจของ ธปท.

บทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ธนาคารกลาง และเอกสารเผยแพร่ที่จัดทำขึ้นโดย ธปท.

การเป็นหนี้ไม่ใช่สิ่งเลวร้าย เพียงรู้จักและทำความเข้าใจ มาเรียนรู้วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้ เพื่อให้ชีวิตการเงินราบรื่น

ภาพรวมเศรษฐกิจการเงินและแนวโน้มธุรกิจของภาคใต้

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ ธปท.

โครงสร้างตลาดการเงินไทย ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน ตลาดเงินและตลาดพันธบัตร การพัฒนาและมาตรฐานตลาดการเงิน หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน การบริหารเงินสำรอง ระบบการชำระเงิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *